ඈන් - Ann Wasthi Productions "වස්ති"​ සුපිරිම සුපිරිම වැඩක් ....

මැට්ටා - Matta
මැට්ටා - Matta 4,136 Views
  • 83
  • 39
  • 2
Download MP4 SD 6.25MB
  • QR code for mobile device to download SD video

ඈන් - Ann
Wasthi Productions "වස්ති" සුපිරිම සුපිරිම වැඩක් ..
බැලුවේ නැත්නම් බලන්න ,
https://www.youtube.com/watch?v=t106I7C5kpo

page : මැට්ටා - Matta

Posted 8 months ago in COMEDY

Jaliya Naveen 8 months ago

Bhasu DassanayakaPawan TashmikaBawantha BandaraSajjath EhszanDuleesha Imbulpitiya annnnna

Ravindu Nimantha 6 months ago

Ela

GenFB.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: GenFB.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.